image banner
Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết sô 36 - NQ/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
Tải về