Danh sách các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu
 
Danh sách các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu (29/01/2015 04:21 PM)

DANH SÁCH
Các di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện Quỳn Lưu
(tính đến ngày 15/01/2016)
TT  Tên di tích Địa chỉ Năm xếp hạng Cấp xếp hạng Phân loại di tích
1 Nhà thờ, khu lăng mộ Hồ Tùng Mậu Quỳnh Đôi 02/01/2000 Quốc gia Lịch sử
2 Mộ và đền thờ Hồ Sỹ Dương Quỳnh Đôi 13/6/2007 Quốc gia Lịch sử 
3 Nhà thờ họ Hoàng Khánh Quỳnh Đôi 2000 Quốc gia Lịch sử văn hóa
4 Nhà thờ họ Hồ  Quỳnh Đôi 21/01/1992 Quốc gia Lịch sử văn hóa
5 Nhà thờ họ Nguyễn triệu cơ Quỳnh Đôi 19/2/1998 Quốc gia Lịch sử văn hóa
6 Đình Làng Quỳnh Đôi 30/8/1991 Quốc gia Lịch sử văn hóa
7 Đền Thần Quỳnh Đôi 31/10/2013 Quốc gia Lịch sử
8 Đền Thượng Quỳnh Nghĩa 28/6/1996 Quốc gia Lịch sử văn hóa
9 Mộ và đền thờ Hồ Hữu Nhân Quỳnh Bảng 02/12/1999 Quốc gia Lịch sử
10 Đền Đồng Xuân Quỳnh Bảng 22/1/2009 Quốc gia Lịch sử
11 Đền và mộ quận công Nguyễn Bá Lai Quỳnh Giang 11/05/1997 Quốc gia Lịch sử
12 Đình Tám Mái Quỳnh Thuận 03/11/1992 Quốc gia Lịch sử
13 Đền thờ Hồ Hưng Dật Ngọc Sơn 12/12//2014 Quốc gia Lịch sử
14 Mộ và nhà thờ Hồ Phi Tích Quỳnh Đôi 13/02/2015 Quốc gia Lịch sử
15 Nhà thờ Họ Dương Quỳnh Đôi 17/9/2010 Cấp tỉnh Lịch sử văn hóa
16 Đền Chính Tiến Thủy 25/01/2006 Cấp tỉnh Lịch sử văn hóa
17 Nhà thờ họ Hồ Đức Quỳnh Bảng 20/8/2012 Cấp tỉnh Lịch sử
18 Nhà thờ họ Hồ Đình Quỳnh Bảng 18/11/2009 Cấp tỉnh Lịch sử văn hóa
19 Đền Cửa Gan (đền Phú Mỹ) Quỳnh Hoa 24/7/2008 Cấp tỉnh Lịch sử văn hóa
20 Nhà thờ họ Lê Tiến Quỳnh Văn 28/6/2012 Cấp tỉnh Lịch sử
21 Đền Voi Quỳnh Hồng 19/9/2012 Cấp tỉnh Lịch sử- KTNT
22 Đền Cồng Quỳnh Hưng 13/4/2011 Cấp tỉnh Lịch sử văn hóa
23 Nhà thờ Nguyễn tộc đại tôn Quỳnh Thạch 10/11/2013 Cấp tỉnh Lịch sử
24 Đền Quy Lĩnh Quỳnh Lương 12/82013 Cấp tỉnh Lịch sử
25 Nhà thờ họ Vũ Quỳnh Hoa 24/7/2014 Cấp tỉnh Lịch sử
26 Đền Nam Quỳnh Yên 11/06/2014 Cấp tỉnh Lịch sử
27 Đình Như Bá Quỳnh Bá 13/11/2014 Cấp tỉnh Lịch sử
28 Đền Rậm Quỳnh Văn 12/09/2014 Cấp tỉnh Lịch sử

29

Đền Phú Phong Quỳnh Bảng 19/12/2014 Cấp tỉnh

Lịch sử

30     Đình Thạch Động                                                Quỳnh Thạch      06/01/2016       Cấp tỉnh         Lịch sử
 | 
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
PTTH HUYỆN QUỲNH LƯU
Quỳnh Lưu: quan tâm xây dựng nhà văn hóa thôn bản

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu